BLACK FRIDAY

 

 

page1image64385216

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ BIURO RACHUNKOWE NOXUM

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Biuro Rachunkowe Noxum sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Kościuszki 12/11, 43-100 Tychy

2. Konkurs przeprowadzony będzie jednorazowo w dn. 24 listopada 2023r.

3. W dniu konkursowym zostanie opublikowany w mediach społecznościowych post, który należy polubić, odpowiedzieć na pytanie i udostępnić na swoim profilu.

4. Najciekawszy komentarz zostanie nagrodzony.
5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.noxum.pl
b) spełnienie warunków podanych w §3 p.1
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Przedmiotem konkursu jest reakcja na post, tzn. polubienie, udzielenie odpowiedzi na pytanie i udostępnienie go na swoim profilu FB.

2. Nagrodę otrzyma ta osoba, która spełni warunki § 3 pkt.1, polubi post, udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie i udostępnienie go na swoim profilu FB.

3. Nagrodą w Konkursie jest:

Darmowy proces rejestracji spółki za pośrednictwem portalu S24 wraz z przygotowaniem dokumentacji z tym procesem związanej(standardowa umowa spółki). Z wyłączeniem opłaty sądowej w kwocie 350zł. Organizator zastrzega sobie termin rejestracji, wniosek o rejestrację musi zostać wysłany do KRS do dnia 31.12.2023r.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem Facebook w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu.
6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie
3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
7. W skład komisji konkursowej wchodzi Marta Grzeszczak, Sonia Muła i Arkadiusz Wyszyński. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba:
Marta Grzeszczak

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru
tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online