PYTANIE:

Spółka w 2022 roku wykazała zysk ok. 45 tys. Zgodnie z uchwała  z 15.05. 2023 r.  ok.5 tys. przekazała na kapitał zapasowy a 40 tys. za wypłatę dywidendy na dwóch udziałowców zgodnie z posiadanym udziałem (wypłata do 20.06.2023). W 2023 roku dywidenda nie została wypłacona.

W związku z tym nasuwa się pytanie – czy w bilansie za 2023 rok należy wykazać w części B.III.3 lit. i „inne zobowiązania krótkoterminowe” niewypłaconą dywidendę w całości czyli 40 tys. czy już pomniejszoną o podatek PIT8AR w kwocie 32400 zł ?

Czy w związku z niewypłaceniem dywidendy spółka powinna naliczyć odsetki należne udziałowcom za niewypłacenie zobowiązania oraz czy powstaje tutaj nieodpłatny przychód dla spółki ?

Czy można sporządzić uchwałę o rezygnacji z wypłaty dywidendy i przekazanie jej na kapitał zapasowy tak by nie ponosić kosztów/przychodu w związku z jej niewypłaceniem?  

Czy w momencie sporządzenia uchwały powinno być to ujęte w księgach czyli w 2024 roku ?

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału (…). Opodatkowaniu podlegają zatem dywidendy wypłacone lub postawione do dyspozycji, co nie miało miejsca w naszej sytuacji. Zatem zobowiązania z tego tytułu w księgach powinny być ujęte w kwocie brutto, czyli 40 tys. zł. Spółka do momentu wypłaty dywidendy nie pobiera podatku PIT z tego tytułu.

Skoro podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy i w terminie wskazanym w tej uchwale nie dokonano jej wypłaty, udziałowcy na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego mogą żądać odsetek za opóźnienie powstałe w zapłacie tej należności. Jeżeli zażądają takich odsetek, to nie można mówić o przychodzie spółki z nieodpłatnych świadczeń. Odsetki takie nie stanowią jednak kosztu uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 13a ustawy CIT. Natomiast jeżeli udziałowcy nie żądają odsetek, organ podatkowy może uznać, że spółka uzyskała przychód z nieodpłatnych świadczeń na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy CIT.

 

Kwestia zmiany uchwały o podziale zysku nie została uregulowana w Kodeksie spółek handlowych. Część prawników uważa jednak, że skoro przepisy tego nie zabraniają, to można dokonać zmiany takiej uchwały. Przyjmuję zatem, że zmiana uchwały jest zgodna z przepisami, ale tutaj ewentualnie należałoby skonsultować to z radcą prawnym. Jeżeli nastąpi zmiana uchwały jeszcze przed wypłatą dywidendy (tak jak w naszej sytuacji), to w takiej sytuacji nie powstaje przychód po stronie spółki określony w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a lub ust. 4 pkt 11 Ustawy CIT. Jednocześnie według mnie nie należy rozpatrywać w takiej sytuacji przychodu z nieopłatnych świadczeń po stronie spółki za okres pomiędzy terminem wypłaty, który już minął, a uchwałą zmieniającą (jeżeli udziałowcy nie żądali odsetek). Tutaj przykładowo interpretacja KIS z dnia 29.10.2021r. znak: 0111-KDIB2-1.4010.394.2021.1.AR wydana w bardzo zbliżonym zakresie.

W momencie podjęcia uchwały zmieniającej należy przeksięgować kwotę 40 tys. zł na kapitał zapasowy.

 

Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online