PYTANIE:

Klient posiada działkę, na której znajduje się obiekt określany „stodołą” a także domek w pełni wyposażony i inne atrakcje (bania, miejsce na grilla). Klient wynajmuje te obiekty, zaś jego klienci mogą tam we własnym zakresie organizować wesela i wieczory panieńskie. Posiada regularnie klientów których ilość z każdym rokiem wzrasta. Klient posiada profesjonalną stronę internetową, konta w portalach społecznościowych. Oferuje też wynajem poprzez platformę booking. Dotychczas wynajmował powyższe jako najem prywatny.

Czy powyższe nosi znamiona działalności gospodarczej i klient powinien te działania wykonywać prowadząc JDG lub inną formę ?

Czy prowadząc jednoosobowa działalność gospodarczą powiedzmy w temacie świadczenia usług rehabilitacyjnych można jednocześnie być zatrudnionym za podstawie umowy o pracę jako rehabilitant i w ramach stosunku pracy wykonywać te same zadania?

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

 

Tutaj trzeba wskazać na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24.05.2021r., sygn. akt II FPS 1/21, w której wskazano, że to podatnik decyduje o tym czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem. Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT (najem prywatny), chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła – najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” – do przychodów z działalności gospodarczej.

Zatem jeżeli klient nie prowadzi działalności gospodarczej, to może dokonywać najmu tej nieruchomości (nawet krótkoterminowego) w ramach najmu prywatnego. A jeżeli prowadzi działalność, to może dokonywać najmu tej nieruchomości w ramach najmu prywatnego w sytuacji, gdy nie wprowadził tej nieruchomości do majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Oczywiście może podjąć decyzję, że takiego najmu będzie dokonywał w ramach działalności, jeżeli to będzie dla niego korzystniejsze.

Trzeba mieć jednak na uwadze, że opisane działania klienta mogą być uznane w tym zakresie za profesjonalne (zorganizowane). Mając na uwadze treść uchwały to nie ma znaczenia w sytuacji usług najmu.

Inaczej może być jednak w sytuacji, gdy usługi klienta uznamy nie za najem (PKWIU 68.20), a za usługi związane z zakwaterowaniem (hotelarskie – PKWIU 55). W takiej sytuacji uchwała NSA może nie mieć zastosowania.

Z najmem mamy do czynienia jeżeli oddajemy nieruchomość tylko do używania, nawet na krótko. Natomiast, jeśli poza oddaniem nieruchomości do używania świadczymy dodatkowe usługi typu wymiana pościeli i ręczników, sprzątanie w trakcie pobytu – to wtedy są to już raczej usługi zakwaterowania, które mogą być uznane przez organ podatkowy – w przedstawionej sytuacji – za działalność gospodarczą (z uwagi na ich profesjonalny charakter).

Pojawiające się po uchwale interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej nie odnoszą się niestety bezpośrednio do usług zakwaterowania w kontekście uchwały NSA, przy czym we wnioskach o wydanie tych interpretacji wskazywano na nieprofesjonalny charakter świadczonych usług krótkoterminowego zakwaterowania, co mogło mieć wpływ na stanowisko organów, że również krótkoterminowe zakwaterowanie może mieć miejsce w ramach najmu prywatnego.

 

Jeżeli chodzi o wykonywanie usług w ramach działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu, a umowę o pracę zawartą z innym podmiotem. W takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby zawrzeć umowę o pracę. Trzeba jednak pamiętać o ewentualnym zakazie konkurencji, które może być zapisane w umowach.

Jednocześnie trzeba mieć na uwadze art. 5b ustawy PIT, zgodnie z którym za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

 

 

 

Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online