PYTANIE:

Podatnik nievatowiec (korzysta z limitu do 200 tys zł)
Sprzedaje rekwizyty do ścianek fotograficznych tylko zagranicę.
W czerwcu przekroczył  limit do WSTO, dlatego wszystkie transakcje sprzedawane dla osób fizycznych na terenie UE są opodatkowane wg stawki obowiązującej w danych kraju UE.

I. Potrzebujemy uzyskać odpowiedź jak należy opodatkować:
1. Sprzedaż w/w rzeczy dla podatnik VAT UE na terenie UE,
2. Sprzedaż w/w rzeczy dla osób fizycznych poza UE,
3. Sprzedaż w/w rzeczy dla podatników poza UE.

II. Które transakcje wliczamy do limitu 200 tys do zwolnienia VAT.

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

Ad.I. 1

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT,  przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Stosownie natomiast do treści ust. 6 tego przepisu, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie
art. 113 ust. 1 i 9.
Mając na uwadze powyższe przepisy, sprzedaż towarów na rzecz  podatników VAT-UE na terenie UE nie będzie stanowiła WDT u podatnika zwolnionego z VAT, a zatem będzie opodatkowana jak sprzedaż krajowa, a więc ZW (oraz liczona do limitu).
 
Ad.I. 2 i 3

Eksport towarów jest to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz,
jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.
Mając na uwadze powyższe przepisy, sprzedaż towarów na rzecz podatników/osób fizycznych spoza UE będzie stanowiła eksport uwzględniany w limicie zwolnienia VAT. U podatnika zwolnionego z VAT, sprzedaż ta będzie opodatkowana jak sprzedaż krajowa, a więc ZW.
 
Ad.II.
Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy VAT, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
Natomiast zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.

Jednocześnie ust. 2 art. 113 stanowi, że do wartości ww. sprzedaży nie wlicza się:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
  • sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 (…);
  • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.
Zatem w przedmiotowym stanie faktycznym do limitu 200 tys. zł nie wlicza się transakcji WSTO opodatkowanych w innych krajach. Pozostała sprzedaż uwzględniana jest w powyższym limicie.
Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online