PYTANIE:

Klient posiada w Polsce spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w której jest większościowym wspólnikiem oraz członkiem zarządu.
Ta spółka współpracuje ze spółką  zarejestrowaną  w ZURICH  w Szwajcarii, gdzie jest akcjonariuszem (50% akcji – zgodnie z prawem szwajcarskim akcjonariusze nie są uwidaczniani w rejestrach) od niedawna został dyrektorem zarządzającym w tej spółce.
Pytania:
Czy mamy obowiązek raportowania tych transakcji jak transakcji podmiotów powiązanych?
Czy musimy stosować w tym wypadku procedurę cen transferowych?

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego wskazać trzeba na poniższe przepisy.
Zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy CIT, ilekroć jest mowa o podmiotach powiązanych – oznacza to podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot.
Przy czym podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład (11a ust. 1 pkt 2 ustawy CIT).
Stosownie do art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a) i b) ustawy CIT, przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających.
 
Zatem polska spółka z o.o. i spółka akcyjna ze Szwajcarii są podmiotami powiązanymi w rozumieniu powyższych przepisów z uwagi na wpływ na oba podmioty tej samej osoby – wspólnika i członka zarządu.
Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 15.10.2019r. sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, transakcje te muszą być oznaczane przez sprzedawcę w pliku JPK jako „TP”.
Konieczność sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych wynika z art. 11k ustawy CIT. Przepis ten zawiera również progi warunkujące konieczność sporządzania takiej dokumentacji.
I tak, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:
1) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
2) 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
3) 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
4) 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.
Powyższe dotyczy transakcji z podmiotami nie mającymi miejsce zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub zagranicznymi zakładami położonymi na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.
Progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:
1) każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;
2) strony kosztowej i przychodowej.
Wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.
Przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się:
1) jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz
2) kryteria porównywalności określone w rozporządzeniu z 21.12.2018r. w sprawie cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, oraz
3) metody weryfikacji cen transferowych, oraz
4) inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.
Wobec powyższego, ustawowe progi dokumentacyjne należy odnosić do transakcji o jednorodnym charakterze, co oznacza, że jeżeli podmiot zawarł kilka jednorodnych transakcji z różnymi podmiotami powiązanymi, ich wartości należy ze sobą zsumować i sprawdzić, czy ich łączna wartość przekracza wskazanych progów. Przy ocenie jednorodności transakcji należy wziąć pod uwagę m.in. jednolitość w ujęciu ekonomicznym, przebieg i warunki transakcji, istotne funkcje pełnione w nich przez podatnika, użyte aktywa, podejmowane ryzyka, sposób kalkulacji ceny, czy warunki płatności, czy też zastosowane metody weryfikacji cen transferowych. Nie ma przy tym znaczenia liczba umów czy faktur dokumentujących te transakcje.  Transakcjami jednorodnymi będzie np. świadczenie takich samych usług na rzecz kilku podmiotów powiązanych, czy też zawarcie kilku umów pożyczek z tym samym podmiotem powiązanym.

Zgodnie z art. 11t ustawy CIT, podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych przedkładają organowi podatkowemu w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego informację o cenach transferowych za rok podatkowy.

 

Ponadto, zgodnie z art. 11s ustawy CIT, podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych przedkładają na żądanie organów podatkowych tę dokumentację w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania.
Trzeba pamiętać, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zawsze powinny być zawierane na warunkach rynkowych, ponieważ w przypadku, gdy organ podatkowy uzna, iż wystąpiło prawdopodobieństwo zaniżenia wartości transakcji pomiędzy takimi podmiotami, może zwrócić się do podatnika niebędącego mikroprzedsiębiorcą z żądaniem sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla wskazanych transakcji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.
 
W niniejszej sprawie istotne jest zatem określenie, czy pomiędzy polskim, a szwajcarskim podmiotem zachodzą transakcje jednorodne o wartościach przekraczających wskazane powyżej progi kwotowe. To warunkuje konieczność ewentualnego sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, a tym samym i ich raportowania.
Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online