PYTANIE:

Firma chciałaby wypłacać pracownikom ekwiwalent za użytkowanie prywatnych komputerów do celów służbowych oraz zwrotu poniesionych wydatków za zużycie energii i wykorzystania internetu. Opracowała zasady wypłaty takiego ekwiwalentu opierające się na:

– zwrocie kosztów użytkowania komputera (aktualna wartość rynkowa komputera *30% / 12= miesięczny zwrot za użytkowanie prywatnego komputera)

– zwrocie kosztów energii elektrycznej ( moc jaką pobiera komputer określona przez producenta + liczba godzin faktycznej pracy zdalnej przeliczona na minuty wpisywana do kalkulatora Tauron= zużycie prądu do zwrotu)

– zwrocie kosztów abonamentu internetowego ( wysokość opłaty abonamentowej z faktury/ liczbę dni miesiąc/24 h= stawka godzinowa* liczba godzin pracy zdalnej= abonament internetowy do zwrotu)

Podsumowując miesięczny zwrot kosztów dla pracownika składający się z powyższych nie ma charakteru ryczałtu, jest pomniejszany o absencje oraz obecności pracownika fizycznie w biurze, zatem czy w tym przypadku wypłata pracownikowi tak obliczonego dodatku będzie korzystała ze zwolnienia dot. ZUS/PIT ?

Opinia przygotowana przez współpracujacych z NOXUM doradców podatkowych z TAXOLOGICA

NOXUM logotyp

ODPOWIEDŹ:

Dotychczas w ustawie PIT obowiązywało (i nadal obowiązuje) zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 13: Wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.
Obowiązuje także rozporządzenie Ministra Prawy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998r. sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w którym w paragrafie 2 pkt 9 wskazano, że podstawy wymiaru składek nie stanowią ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.
Natomiast od dnia 07.04.2023r. obowiązują w Kodeksie pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej – od art. 67(14) do art. 67(34).
 
Art.  6724
§1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
2) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;
3) pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu,
4) zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomoc techniczną niezbędne do wykonywania tej pracy.

§2. Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę.

§3. W przypadku, o którym mowa w § 2, pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.
 
§4. Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w § 3, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
 
§5. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych.
 
Art. 6725 Zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, 2687 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 28 i 185).
 
Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli pracownik wykorzystuje własne materiały i narzędzia pracy (niezapewnione przez pracodawcę), pracodawca jest obowiązany do pokrycia kosztów albo wypłaty ekwiwalentu lub może wypłacić ryczałt, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.
 
Ekwiwalent – rzecz równa innej wartością, odpowiednik, równoważnik.
Ryczałt jest to kwota o ustalonej z góry wysokości, przeznaczona na jakieś wydatki, wyliczona bez podziału na poszczególne pozycje.
 
Mając na uwadze powyższe, przedstawiony sposób wyliczenia ekwiwalentu wskazuje na to, że odpowiada kosztom poniesionym przez pracowników z tytułu używania sprzętu oraz zużycia prądu i Internetu. Kwoty te są zwolnione z podatku oraz składek ZUS.
Home
Nawiguj
Zadzwoń
Wiadomość
Panel online